Norsk Orientering

Norsk Orientering

Tinget 2010 - Sak 16
Hovedløp og O-landsleir kan skille lag

Forbundstinget -Trondheim - 27.-28. februar 2010

Norges Orienteringsforbunds styre ber forbundstinget vurdere om Hovedløpet og O-landsleir bør skille lag.


Sak 16 - Omlegging av Hovedløp og O-landsleir

Forslag
Forbundsstyret ser på en omlegging av hovedløpet fra og med 2011. Forbundsstyret ber forbundstinget om tilbakemeldinger på det beskrevne forslaget (høring).

Mål med Hovedløpet og O-landsleiren
• Stimulere flest mulig 15-16 åringer til deltagelse på o-aktivitet.
• Forberede utøverne til junioralderen.
• Nettverksbygging.
• Skape godt miljø for orienteringsungdom i Norge.
• Kompetanse og treningskultur – skape mestringsfølelse.

Problemstillinger ved dagens arrangementsmodell:
1) Hovedløpet er den største konkurransen for aldersgruppen 14-16 år. Hovedløpet blir i dag gjennomført i begynnelsen av august hvert år. Det har ført til en tendens at mange ungdommer løper færre orienteringskonkurranser utover høsten. Med andre ord: Et flertall av HL deltagerne avslutter sesongen tidlig.

2) Det viser seg vanskelig å få arrangører. Det er få klubber som vil arrangere Hovedløpet og O-landsleir etter dagens modell. Arrangementet er stort og komplisert. Det krever mange ressurspersoner, koordinering, overnatting og anlegg. Få klubber ser at de har ressurser til å gjennomføre arrangementet.

3) Modellen som praktiseres i dag, med O-landsleiren rett etter Hovedløpet, er det vanskelig å utnytte leirens fulle potensial fordi treningen må tilpasses at ungdommene har løpt to løp før leiren starter. Det medfører at mange er lite motiverte for en o-tekniskt treningssamling etter årets største ungdomskonkurranse. Det er lav læringseffekt av leiren på tross av at det er det stedet norsk orientering har størst mulighet til påvirkning.

Forslag til tiltak:

1) Dele Hovedløp og O-landsleir
Gjennom å dele på Hovedløpet og O-landsleiren forlenger vi sesongen for ungdommene utover høsten. Det resulterer også i at vi får to hovedarragement for ungdommene hvert år (O-landsleirr + Hovedløpet), noe vi mener er positivt. Dette betyr at man arrangerer O-landsleiren i juli/august slik det er i dag og at Hovedløpet legges til september. En ulempe med å dele leir og løp kan vare at dette resulterer i en høyere kostnad både på leir og reise (det blir to reiser istedenfor en). Men hvis man ser på andre idretter med lignende ungdomsopplegg tar disse ofte ut langt høyere avgifter for leir enn orientering gjør uten at dette påvirker deltagelsen.

2) Mer kvalitet på O-landsleiren
Et annet positivt resultat av å dele løp og leir er at vi ikke lengre behøver styre Olandsleiren etter Hovedløpskonkurransene. Dette resulterer i att vi kan gjennomføre en mer variert og lengre leir med bedre kvalitet på både på treninger og sideaktiviteter. For å øke kvaliteten og statusen på leiren bør man også arbeide for å ha landslaget til stede hele eller deler arrangementet.

3) Faste arrangørsteder for O-landsleiren
Gjennom å bruke faste arrangørsteder for O-landsleiren (3-4 steder rundt om i landet) gjør vi det lettere for klubber å ta på seg Hovedløpet, da dette ikke blir et så langt og omfattende arrangement. O- landsleiren blir som en konsekvens av dette i større grad et forbundsarrangement, hvilket gjør dette lettere å skape gode rutiner rundt markedsføring og kvalitetsikring av arrangementet.

Gode forslag på faste arrangørsteder er:
- Beitostølen (fjell)
- Rena leir (innland)
- Stjørdalen (kyst)

4) Ny organisering av O-landsleiren
O-landsleieren bør styres sentralt av en prosjektleder som til sammen med en gruppe unge ledere, samt representanter fra den lokale klubben bygger teamet som ansvarer for innhold og organisering av leiren. Som leiren er organisert i dag bruker vi 20-30 unge trenere som følger opp deltagerne. Dette er en positiv erfaring for mange juniorer som får mulighet prøve seg på trenerrollen. Det som er negativt med denne ordningen som den fungerer i dag er at trenerne får veldig begrenset tid med sine utøvergrupper og at muligheten for å gi enkelte utøvere personlig feeback er minimal. Gjennom å kjøre leiren adskilt fra løpene kan vi få inn flere økter der trenerne kan arbeide med å utvikle sine utøvere. Man bør også vurdere å isteden for å la arrangøren sette opp en trenergruppe, se på muligheten for at klubbene/kretsene stiller med egne trenere. Disse trenere (gjerne unge) er med og følger opp ungdommene under hele leiren. Dette skaper også en veldig god arena for skolering av gode klubbtrenere gjennom at vi under leiren har muligheten til å tilby dem relevante forelesninger og seminar.

5) Hovedløpsprosjektet
Det er av stor betydning at Hovedløpsprosjektet fortsetter å leve i samme form som det gjør i dag uavhengig av hvilke endringer som gjøres med Hovedløpet og O-landsleiren.

Forslag til vedtak
Forbundsstyret tar med seg Tingets innspill i det videre arbeidet.

---

Norges Orienteringsforbund.Mulig relevante artikler