Norsk Orientering

Norsk Orientering

Tinget 2010 - Sak 14
Endring av løpskategorier

Forbundstinget -Trondheim - 27.-28. februar 2010

Norges Orienteringsforbund ønsker å endre dagens løpskategorier fra nærløp, kretsløp og nasjonale løp til kategoriene hovedarrangement, nasjonale løp, lokale løp og treningsløp.


Sak 14 - Endring av løpskategorier

Forslag
Forbundsstyret foreslår å endre løpskategoriene fra nærløp, kretsløp og nasjonale løp til kategoriene hovedarrangement, nasjonale løp, lokale løp og treningsløp.

Begrunnelser
Vi ser en endring i løpsmønsteret til norske o-løpere. De store arrangementene holder seg noenlunde stabilt i deltagerantall. De mellomstore (kretsløpene) har en svak tilbakegang år for år (som blir ganske markant over flere år). De små løpene (nærløpene, samt de løpene som ikke registreres terminlistene i det hele tatt) øker i så vel antall som deltagelse.

Vårt løpskategorisystem slik det er i dag fungere dårlig, først og fremst fordi løpene ikke registreres, eller registreres i ”feil” kategori. Vi har kretsløp med 15-20 deltagere og nærløp eller ikke registrerte løp med flere hundre deltagere. Selv om de sistnevnte ofte arrangeres med 1-5 personer, så er kvaliteten på kart, løyper og resultater ofte vel så bra som kretsløp. Når nærløp er unntatt fra løpsavgift vil flere registreres i den kategorien- mange registreres ikke i det hele tatt (bare i høst har fem arrangement vært annonsert med banner på OPN, men ikke engang registrert som nærløp).

Flere og flere arrangører signaliserer at de ønsker å registrere sitt arrangement som NA-løp for å sikre sin plass på terminlista. Mange NA-løp har ikke kvalitet utover KNorges Orienteringsforbund Side 25 av 28 løpsstandard. Når nå løpsavgiften for disse to kategoriene er lik er det ingenting å ”tape” på å være NA-løp. Terminlista fylles dermed opp- og i visse tidsrom blir det ikke ledige helger igjen til alle som ”krever eksklusivitet”.

Løpskategorisystemet bør endres, fordi:
• Vi må få registrert all orienteringsaktivitet for å synliggjøre aktiviteten til norsk orientering. Status er at trolig øker antallet starter i o-løp, mens våre statistikker viser nedgang… Orienteringsidretten taper store økonomiske tildelinger i LAM midler og spillemidler.
• Vi må sikre en terminliste som gir et variert tilbud, som gir o-folket oversikt over alle mulighetene og som gir nok av datoer for lokale arrangement.
• Alle arrangement som er åpne for alle må registreres i terminlista • Det må tas løpsavgift for alle typer arrangement.

Forslag til nye kategorier:
1. Hovedarrangement: NM, HL + et begrenset utvalg store arrangement F.eks Max 5-6 (O-festivalen, Blodslitet mfl). Det må settes opp kriterier for Hovedarrangementene og arrangøren må søke om denne statusen- og ”leve opp” til kriteriene. Flere Hovedarrangement vil bare fylle opp terminlisten. Hovedarrangement skal ha fortrinn i terminlista og trekke o-løpere fra hele Norge + være attraktive for utenlandske deltagere.

2. Nasjonale løp: Noen av dagens NA-løp + noen av dagens K-løp. De arrangementene som trekker til seg deltagere fra flere kretser. Normalt sett har disse arrangementene ”normal” klasseinndeling og et ”normalt” servicetilbud, dvs. barneparkering, småtroll, premiering osv. NOF gir ikke nasjonale løp fritt spillerom i terminlista, men forsøker å få til best mulig løsninger sammen med kretsene.

3. Lokale løp: Alle andre løp er åpne for alle. Arrangement vil ofte trekke til seg løpere primært fra en krets pluss evt. nabokretser. Løp ofte med redusert klasseinndeling og reduserte servicetilbud og premiering.

Endringene bør innføres fra 2011-sesongen.

Treningsløp som har en startavgift som kun dekker kartutgiftene (størrelsesorden under kr 30) er fritatt løpsavgift. Alle løp utover løp som er tilrettelagt for kun for klubbens utøvere skal innmeldes til forbundet for registrering.

Forslag til vedtak
Forbundstinget vedtok:
å innføre de nye kategoriene løp fra og med sesongen 2011.
å innføre løpsavgift på alle typer kategorier løp.

---

Norges Orienteringsforbund.Mulig relevante artikler